top of page
School children learning

Alyans pou Timoun bonè

TIMOUN TOUT, TOUT KOMINOTE

Early Childhood Alliance ak LAN 41 mete tèt yo ansanm pou sipòte timoun ak fanmi nan vil Niles 

Plis pase 40 patnè ki soti nan The Early Childhood Alliance (ECA) ak rezo lokal Niles Township (LAN 41)  te mete tèt yo ansanm an 2020 pou asire tout timoun nan kominote nou an pwospere nan lekòl la ak pi lwen pase.  Ak plis pase 21,000 jèn moun k ap viv  nan Niles Township, ki gen ladan 5,277 timoun ki gen laj nesans rive twazan, nou gen yon pozisyon inik pou konekte timoun nou yo ak fanmi yo ak resous enpòtan yo bezwen pou yo pwospere jodi a.  

Kolaborasyon dinamik patnè nan nivo kominote a fòme ak lidè ki soti nan tout sektè yo.  Nou rankontre regilyèman pou kowòdone referans ak enfòmasyon ki adrese  bezwen imedya fanmi ki gen timoun depi nesans jiska laj uit nan vil Niles. Ansanm, manm yo pataje konesans epi fè referans enpòtan ki sipòte bezwen sosyal-emosyonèl, sante mantal, medikal, dantè ak aprantisaj bonè fanmi nou yo.

Home: Welcome
bottom of page