Alyans pou Timoun bonè

VIZYON AK VALÈ NOU

Nan Niles Township Early Childhood Alliance, nou itilize yon apwòch kolaboratif pou bay vizyon ak misyon nou an lavi. Apwòch sa a gen ladan enpak kolektif;  devlopman relasyon; objektif komen;  done pataje ak pran desizyon; kominikasyon klè ak maketing; finansman responsab ak jesyon.

Vizyon nou an:  Tout timoun piti ak moun k ap bay swen yo genyen relasyon ki an sante, anviwonman ki an sekirite, ak eksperyans aprantisaj bon jan kalite pou yo rive jwenn tout potansyèl yo.

Misyon nou:  Pou defann ak kowòdone sipò konplè nan kominote a pou jèn timoun yo ak moun k ap bay swen yo ki ankouraje ekite ak onore fòs ak divèsite.  

Eksperyans aprantisaj bonè ki gen bon jan kalite

Ansanm, nou chèche ofri fanmi yo bon jan kalite opsyon pou swen ak edikasyon bonè ki gen ladan sipò prenatal, vizit nan kay, gadri nan sant, gadri nan fanmi, ak aprantisaj bonè nan lekòl.

DEPISTAGE AK PLASMAN KOLABORATIVE

Sistèm kowòdone konsomasyon ak referans sipòte devlopman tout timoun nan konekte timoun ak moun kap bay swen yo  sipò yo bezwen, ki gen ladan edikasyon timoun piti, entèvansyon bonè, sipò sante mantal, lajan ijans, ak swen medikal oswa dantè.

Photo credit: Skokie Public Library
20191211_142738_edited.jpg

ANGAJMAN TIMOUN, FANMI AK KOMINOTE

Nap kreye  sistèm kominotè solid ki onore  divèsite, sèvi  fanmi yo pi byen, epi ede  nou reyalize misyon respektif nou yo. Lè nou angaje vwa fanmi nou, moun ki gen plis enpak sou travay nou yo enfòme nou epi yo pran desizyon ansanm

DEVLOPMAN PWOFESYONÈL

Nou abòde ekite ak disparite avèk yon objektif pataje lè nou abòde twomatik, swen ak aprantisaj bonè, ak lòt sijè pou amelyore lavi timoun yo ak moun k ap bay swen yo. Opòtinite fòmasyon ak devlopman pwofesyonèl nou yo disponib pou tout manm ECA a.

 
NTDSE%208_edited.jpg
Photo credit: Skokie Public Library
ECA Partners

PATÈ NOU

 

Siksè kolaborasyon kòmanse avèk nou

Swen Bonè 

 • Rezo gadri nan Evanston

 • bèso, bèso, ak kreyon koulè

 • Creative Paths Learning Center

 • Lekòl matènèl Devonshire

 • Distri Lekòl East Prairie 73

 • Fairview School District 72

 • Konsantre Fanmi Evanston

 • Distri Lekòl Gòlf 67

 • Sosyete byennèt tibebe nan Evanston

 • Lekòl Lutheran Jerizalèm

 • Kids Academy

 • Sou entènèt jwèt Little Bird Swen pou Timoun

 • Montessori Little People

 • Sèvis Familyal Metwopoliten yo

 • Morton Grove Distri 70

 • Mosaic Early Childhood Center

Edikasyon bonè

 • Distri vil Niles pou edikasyon espesyal

 • Niles Township High Schools District 219

 • Oakton Community College Early Childhood Education Center

 • Timoun presye aprantisaj bonè

 • SCC Early Childhood Centers

 • Skokie School District 68

 • Distri Lekòl Skokie 73.5

 • Sou entènèt jwèt Skokie Sprouts

 • Skokie-Morton Grove Distri 69

 • Lekòl la Goddard

Kominote

 • Koneksyon Timoun ak Fanmi #6

 • Children's Advocacy Center

 • Sant Paran ELL

 • Enstiti Erikson

 • Rezo lokal 41

 • Bibliyotèk piblik Morton Grove

 • Depatman Edikasyon Early Childhood Oakton Community College

 • Distri Skokie Park

 • Bibliyotèk Piblik Skokie

 • Pwen vire

 • Gouvènman vil Niles

 • Reprezantan Eta Yehiel Kalish

 • Vilaj Morton Grove

 • Vilaj Skokie